Privacy

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland verantwoordelijk voor de uitvoering van Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze verantwoordelijkheid komt voort uit de taken die per 1 janauri 2015 belegd zijn bij de gemeenten ter uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De 8 gemeenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland hebben GGD Zaanstreek-Waterland de opdracht gegeven Veilig Thuis in te richten.

Professionals
Veilig Thuis bestaat uit professionals die bij een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling, of een vermoeden ervan, deze melding onderzoeken. Op basis van de uitkomst van het onderzoek kan Veilig Thuis andere professionals benaderen om het gezin ondersteuning te bieden. Ook kan Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming of de gecertificeerde instelling voor Jeugdbescherming inschakelen om ervoor te zorgen dat het kind of de kinderen betrokken bij huiselijk geweld in veiligheid worden gebracht.

Dit betekent dat Veilig Thuis maatregelen kan voorstellen en treffen, die diep ingrijpen in een gezinssituatie. Daarmee vormt Veilig Thuis een schakel in de keten voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling. Veilig Thuis werkt nauw samen met de lokale teams binnen de regiogemeenten.

Adviestaak
Naast deze werkzaamheden heeft Veilig Thuis ook een adviestaak. Professionals maar ook burgers kunnen een casus voorleggen aan Veilig Thuis waarover Veilig Thuis vervolgens adviseert.

De werkzaamheden van Veilig Thuis brengen met zich mee dat met bijzondere persoonsgegevens wordt gewerkt daar waar het een melding betreft. Adviesvragen kunnen anoniem gedaan worden. Bij adviesvragen worden geen tot natuurlijke personen herleidbare gegevens geregistreerd door Veilig Thuis.

Melding
Bij een melding registreert Veilig Thuis alle benodigde gegevens en zal zij deze ook delen met professionals aan wie Veilig Thuis, na de analyse, de opdracht geeft om het gezin of de betrokkenen te ondersteunen en te begeleiden. Veilig Thuis registreert daarbij alleen wat nodig is voor het onderzoek en het uitvoeren van haar taken.

Veilig Thuis hanteert daarbij het uitgangspunt dat zij zo veel mogelijk in gesprek gaat met degene of degenen wie de melding betreft. Dit om hen te informeren over de melding en de vervolgstappen te bespreken. Veilig Thuis meldt dan ook dat zij gegevens van betrokkenen heeft verkregen, van wie zij die heeft gekregen (indien nodig en zonder gevaar voor de verstrekker van de informatie) en welke gegevens zij heeft geregistreerd. Bij anonieme meldingen worden er geen gegevens gedeeld.

Vervolgstappen
De vervolgstappen zullen vaak bestaan uit het voeren van overleg met bestaande hulpverleners en het benaderen van informanten. Dit betekent in de meeste gevallen dat Veilig Thuis ook gegevens met anderen zal delen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de taken. Veilig Thuis bespreekt dit bij voorkeur vooraf met degene van wie de gegevens zijn.

Uitzonderingen
Veilig Thuis kent ook een aantal uitzonderingen op bovenstaande werkwijze. Veilig Thuis past de werkwijze niet toe indien:

  • dit voor (het beoordelen van) de veiligheid van (een of meer) betrokkenen noodzakelijk is;
  • dit voor de veiligheid van medewerkers van Veilig Thuis of de veiligheid van anderen noodzakelijk is of
  • Veilig Thuis van oordeel is dat met de inzet of het intensiveren van de bestaande hulp kan worden volstaan en Veilig Thuis en met de professional (een medewerker van een sociaal team of een andere hulpverlener) afspreekt dat deze zorg draagt voor het informeren van de betrokkene over de melding, de inhoud daarvan en de betrokkenheid van Veilig Thuis.

Persoonsgegevens
Veilig Thuis is zich bewust van haar positie en de noodzaak om professioneel, deskundig en zorgvuldig te zijn, methodisch te werken en transparantie te betrachten. Om dat zoveel mogelijk te benaderen heeft Veilig Thuis het VNG model handelingsprotocol voor het 'Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' integraal overgenomen.

Omdat het van groot belang is dat enerzijds Veilig Thuis zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van gezinnen en huishoudens en anderzijds de gezinnen en huishoudens duidelijk weten wat de bevoegdheden over en weer zijn, is de wijze waarop door Veilig Thuis persoonsgegevens worden verwerkt nader uitgewerkt in het privacyprotocol van GGD Zaanstreek-Waterland.

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis